Algemene Voorwaarden

1. SCHETSFASE EN DEADLINE

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.
c) Afspraken voor een opdracht worden schriftelijk vastgelegd in een afzonderlijke opdrachtovereenkomst die ondertekent wordt door beide partijen.

 

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.
 

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

 

3. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.
 

4. NAAMSVERMELDING

De naam van de illustrator moet op passende wijze en duidelijk vermeld worden.
 

5. EIGENDOMSRECHT

a) Tenzij schriftelijk anders afgesproken, blijft het eigendomsrecht en de papieren originelen eigendom van de illustrator.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij schriftelijk anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te gebruiken voor afgesproken doeleinden.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal of andere doeleinden, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kan daar een vergoeding voor af worden gesproken

6. AANSPRAKELIJKHEID


1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever welke direct verband houdend met of veroorzaakt zijn door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke verband houdt met of veroorzaakt zijn door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer (m.u.v. opzet of grove schuld door opdrachtnemer) is deze nooit aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van kunstwerken en data tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever beschermt opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal door opdrachtgever) welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

6. Illustrator is niet aansprakelijk voor het niet na komen van mondeling afgesproken afspraken. Daarom dienen afspraken schriftelijk te worden vastgelegd.

7. EXCLUSIVITEIT

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.
 

8. BETALING

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

9. JURISDICTIE

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Illustraties & sfeerproevers!

  • Gray Instagram Icon
  • Facebook - grijze cirkel
  • Gray LinkedIn Icon

KvK nr:    81367325

Btw ID:   NL003555854B15

 ® All rights reserved.       Respect the artist:
Do not copy or distribute any image on this page without permission by Studio SvE