top of page

Algemene Voorwaarden

Al deze punten dienen in acht te worden genomen wanneer wij een samenwerking aangaan. De een is meer van toepassing op onze samenwerking dan de ander, dat hangt van de opdracht af, maar allen zijn even belangrijk. Soms vindt er miscommunicatie plaats of zijn er ten onrechte aannames gemaakt;  "Oeps! Ik dacht dat dat voor de hand lag!"
Meestal pakt dat niet direct vervelend uit, maar voorkomen is beter dan genezen. Er gaat in een prettige samenwerking niks boven goede communicatie en duidelijke afspraken:)

De dikgedrukte zinnen zijn met name belangrijk om even gelezen te hebben. 


Mocht er iets onduidelijk zijn of mocht je vragen hebben, neem dan contact met me op. Ik beantwoord graag je vraag!
 

 


 

1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Ontwerper.

 2. Offertes zijn een indicatie en vrijblijvend en zijn 2 (twee) maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de Ontwerper verstrekte gegevens waarop de Ontwerper de offerte baseert.

 3. Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd dmv een overeenkomst. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, kan er geen begin worden gemaakt aan de opdracht. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn bevestigd.

2. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Ontwerper de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 2. De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

 3. Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 4. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Ontwerper:
  a)  het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  b)  het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

  Mocht er de noodzaak zijn een van deze punten uit te voeren, dan zal dat besproken worden met de opdrachtgever, bijv. vergunningen regelen, of zal dat gebeuren in eigen tijd, bijv. materiaal testen. Tenzij anders vastgelegd in de overeenkomst.

 5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

 6. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

 7. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 20 (twintig) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 8. Bij aanvang van een Opdracht wordt afgesproken:
  a) hoeveel aanpas- en verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
  b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.
  c) Afspraken voor een opdracht worden schriftelijk vastgelegd in een afzonderlijke opdrachtovereenkomst die ondertekend wordt door beide partijen.

3. INSCHAKELEN VAN DERDEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld een drukkerij), door of namens de Opdrachtgever verstrekt.
  Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Ontwerper, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

 2. Wanneer de Ontwerper op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Ontwerper namens de Opdrachtgever offertes aanvragen. Mochten hier kosten aan verbonden zijn dan moet Ontwerper hier schriftelijk toestemming voor hebben van de Opdrachtgever.

 3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier ook ten aanzien van de Opdrachtgever. De Ontwerper stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.

 4. Wanneer de Ontwerper, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van de Ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

 5. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 6. De Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de Ontwerper zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

​Zie Intelllectueel eigendomsrecht bij Artikel 14 Licenties voor een beknopte uitleg van intellectuele eigendomsrechten.​

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan de Ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in 4.1 bedoelde rechten gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 3. De Ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de Ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Ontwerper, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding afspreken en een Akte van Overdracht / buy-out afspreken. Zie hiervoor artikel 14 Licentie.

 5. Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en de Ontwerper ten aanzien van elkaar geen bewaarplicht meer van de door de Ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen. Echter is het wel aan te raden om de resultaten te behouden.

5. GEBRUIK VAN HET RESULTAAT

 1. Wanneer de het maken van het Ontwerp door de Ontwerper volledig is afgerond, en dit schriftelijk bevestigd is, verkrijgt de Opdrachtgever het recht tot gebruik (licentie) van het resultaat van de opdracht voor schriftelijk afgesproken doel. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.  

 2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

 3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van de Ontwerper niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.

 4. In geval van niet overeengekomen, ruimer of ander gebruik van het Ontwerp door Opdrachtgever (hieronder valt ook: wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat) heeft de Ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

 5. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper niet (langer) toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken en/of verder uit te (laten) werken wanneer het verstrekte recht tot gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid. Bij vermoeden dat deze in strijd zijn met de redelijkheid is aan te raden contact op te nemen met de Ontwerper en deze vermoedens aan te kaarten ter voorkoming van misopvattingen.
  Licentie komt te vervallen:
  a)   vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen zoals genoemd in afgesproken overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

  b)  indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
  c)   ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij er rechten overeenkomstig artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

 6. De Ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. 
  Ontwerper heeft niet het recht het Ontwerp door te verkopen aan derden.

6. HONORARIUM EN KOSTEN

 1. De Ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen vergoeding.

 2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

 3. Wanneer de Ontwerper door
  a)   het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen,
  b)   een gewijzigde/ onjuiste opdracht of briefing,
  c)   externe omstandigheden
  genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan word, wanneer deze omstandigheden plaatsvinden, de Opdrachtgever op de hoogte gebracht en deze honorarium ook in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door de Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De Ontwerper zal de Opdrachtgever hierover dus vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

7. BETALING EN OPSCHORTING

 1. De Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever mag de Ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

 2. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 3. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven officieel eigendom van de Ontwerper totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan de Ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Ontwerper zijn voldaan.

 4. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van    € 100,- excl. BTW bedragen.
  Opdrachtgever kan dit voorkomen door tijdig, binnen 30 dagen na factuurdatum, te betalen. Na deze 30 dagen volgt een aanmaningsbrief die te kennen geeft dat er binnen 14 dagen alsnog betaald dient te worden.

 5. De Ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Ontwerper door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8. TOEREKENBARE TEKORTKOMEN, OPZEGGEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1.  Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk hierop wijzen, en de andere partij met een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk beschreven te worden. 

 2. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de Ontwerper, of wanneer de Ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
  Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 3. De schadevergoeding bedoeld in 8.2 omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de Ontwerper op eigen naam, maar wel uitgevoerd voor de vervulling van de opdracht, aangegane verbintenissen met derden.

 4. Zowel de Ontwerper als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance (algemene uitstelling van betaling rechtswege), of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden.

 5. Wanneer de werkzaamheden van de Ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Ontwerper blijft afnemen, dan wel de Ontwerper financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.

 6. De Ontwerper is niet aansprakelijk voor gebruik van materialen en/of gegevens geleverd door Opdrachtgever waar intellectuele eigendomsrechten op rusten, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Deze aansprakelijkheid ligt bij de Opdrachtgever.

9. GARANTIES EN BEHOEDEN VAN

 1. De Ontwerper garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

 2. De Opdrachtgever behoedt de Ontwerper, of door de Ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortkomend uit de toepassingen of het gebruik van de resultaten van de opdracht. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid van de Ontwerper voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande artikelnummer 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
  De Ontwerper is wel aansprakelijk bij situaties zoals genoemd in artikel 10 en dient dan niet behoedt te worden door de Opdrachtgever tenzij anders vermeld in artikel 10.

 3. De Ontwerper garandeert dat zij gemaakte illustraties niet aan derden zal verkopen voor tenminste 3 (drie) jaar, tenzij anders is afgesproken met de Opdrachtgever en de illustratie zich hiervoor leent. Anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming. Opdrachtgever heeft dus het exclusieve recht op het ontwerp tevens illustraties. Dit is m.u.v. gebruik eigen doeleinden Ontwerper zo genoemd in artikel 5.6

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Ontwerper is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Ontwerper toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
  Uitgesloten is: Aansprakelijkheid van de Ontwerper voor gevolgschade en indirecte schade o.a. daaronder begrepen gederfde winst (vermogens schade), gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.

 2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ontwerper, is de totale aansprakelijkheid van de Ontwerper beperkt tot het honorarium van de Ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de Ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 4. Ontwerper is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van mondeling afgesproken afspraken. Aan te raden is om afspraken goed zwart op wit vast te leggen.

11. PRIVACY

 1. Wanneer de Ontwerper in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de Ontwerper als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

12. OVERMACHT

 1. Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit hem/haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 2. Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld, hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die één van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 3. Indien één van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige bewijsstukken/redenen.

 4. Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

 5. In het geval van overmacht heeft de Ontwerper recht op dat gedeelte van het honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die de Ontwerper reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

13. OVERIGE BEPALINGEN EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT

 1. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij de Ontwerper hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.

 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Ontwerper of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden.

 3. In bruikleen gestelde ( of kopieën van) informatie en of bestanden van de Opdrachtgever aan de Ontwerper (bijv. manuscripten) wordt vernietigd of teruggegeven 30 (dertig) dagen nadat de volledige Opdracht is afgerond.

 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment tot op zekere hoogte gewijzigd worden. De Ontwerper zal huidige Opdrachtgever(s) hierover informeren.

 6. Op de overeenkomst tussen de Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de Ontwerper, kennis van geschillen tussen de Ontwerper en Opdrachtgever.

   

​14. LICENTIES

Overzicht licenties en overdrachten en een zeer beknopte uitleg in normaal Nederlands. De nadere details staat in de overeenkomst van elk afzonderlijke licentie en zijn op te vragen bij Ontwerper.

Let wel op: Een licentie is niet gratis of vanzelfsprekend. Deze moet worden vastgelegd en ondertekend.
Hoe meer je met de illustratie gaat doen; Hoe meer rechten, hoe duurder een licentie of overdracht uitvalt. De exacte prijs verschilt per opdracht en zal worden besproken voordat het daadwerkelijk maken van het ontwerp van start gaat.

Voor particulieren:
Zelf werk ik het liefst met een overeenkomst (onmisbaar) en een gebruikslicentie met lang doeleinde of veel mogelijkheden. Dat maakt jou happy want je kan de tekening veel gebruiken en maakt mij happy want ik heb er niet te veel zakelijk denkwerk aan. Ik maak nou eenmaal liever een tekening dan een document.
En het liefst houdt ik het 'zakelijke document' zo compact mogelijk, zodat we snel aan het project kunnen starten! Want dat is uiteindelijk hetgeen wat leuk is om te doen. 
Een vlotte samenwerking is een prettige samenwerking.


Overzicht licenties:
 

 1. Intellectueel eigendomsrecht:    
  In de auteurswet staat dat de vormgeving van het ontwerp (het idee) altijd eigendom blijft van de maker. Dit noem je het intellectuele eigendomsrecht.
  Het houdt in dat je het ontwerp niet zelf mag (laten) aanpassen zonder toestemming van de maker, dat er altijd credits moeten worden verleend aan de maker of dat de maker vernoemd moet worden bij het desbetreffende werk. Ook blijft de handtekening altijd aanwezig onder de gemaakte tekening. (Bij een logo is geen handtekening aanwezig, maar vernoem je de illustrator in de colofon, bijvoorbeeld; achterin een boek of op de website).
  De maker heeft met het eigendomsrecht, ook wel persoonsrecht genoemd, altijd het recht zich te verzetten tegen ‘verminking of aantasting’ van het ontwerp.
  Intellectuele eigendomsrecht blijft dus altijd in handen van de maker en is niet overdraagbaar.
   

 2. Gebruiksrecht/ licentie:
  Het gebruiksrecht hebben op een ontwerp houdt kort gezegd in dat de rechthebbende de rechten heeft om het werk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken voor afgesproken doeleinde voor beperkte periode.
  Een voorbeeld hiervan is het uitlenen van gebruiksrecht voor een illustratie in een tijdschrift. Deze mag enkel in afgesproken editie gepubliceerd worden. Hergebruik van een illustratie mag enkel in overleg en brengt kosten met zich mee.
   

 3. Royaltyovereenkomst:
  Wanneer de illustratie voor meerdere doeleinden in gezet wordt of veelvoudig gedrukt spreek je vaak een Royaltyovereenkomst af.
  Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld merchandise (de illustratie op shirts, petjes, pennen,  ) of een (prenten)boek.
  Je draagt dan een klein percentage van je winst van het verkoop af aan de illustrator.
   

 4. Exclusieve licentie:                            
  Een exclusieve licentie hebben op een ontwerp houdt kort gezegd in dat de rechthebbende de rechten heeft om het werk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken voor afgesproken doeleinde voor ónbeperkte periode.
  Een voorbeeld hiervan is het uitlenen van een exclusieve licentie voor een logo. Deze licentie geldt enkel voor de licentiehouder (exclusief) en dient niet te worden doorgeleend aan derden.

  Overdracht van rechten:
  (Komt zeer weinig voor)
   

 5. Auteursrecht:                                       
  Het auteursrecht hebben op een ontwerp houdt kort gezegd in dat de rechthebbende de exclusieve rechten heeft om het werk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken voor ónbeperkte doeleindes én eigen doeleindes (niet langer in overleg met de ontwerper) én de illustratie aan te mogen passen.
  Hier een voorbeeld van is bijvoorbeeld het inzetten en bewerken van de illustratie tot animatiefilm. 
   

 6. Akte van overdracht:                       
  Daarnaast kan je ook een buy-out afspreken. Of als oude term: een Akte van Overdracht.
  Dat is een overeenkomst waarin staat de maker je de originele tekeningen overdraagt en een kopie geeft van al de originele digitale bewerkbare bestanden: Photoshop of Illustrator bestanden bijvoorbeeld. Ook heb je de auteursrecht in handen.
  Het intellectueel eigendomsrecht ligt hierbij nog bij de maker want deze is niet overdraagbaar. Ook na het overdragen van de auteursrechten én een buy-out ben je niet gemachtigd het ontwerp aan te passen of deze als zelfgemaakt ontwerp te noemen.

 

Laatste update: Mei 2021

bottom of page